Witamy!
na oficjalnej stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie
Serdecznie zapraszamy do jej
zwiedzania!

Nawigacja

Kalendarz

Aktualnie:

 

Obowiązki uczestników wycieczki

wycieczka1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

a)   przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,

b)  poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,

c)  wykonywać polecenia kierownika, opiekunów, pilota i przewodnika,

d)  w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,

e)  w czasie jazdy nie spacerować, nie stawać na siedzeniu, nie wychylać się przez okno,

f)  nie zaśmiecać pojazdu,

g)   korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i za zgodą opiekuna

h) używać telefonów komórkowych w czasie wyznaczonym przez opiekuna/kierownika wycieczki

i)  w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,

j) dbać o higienę i schludny wygląd,

k) nie oddalać się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,

l) w czasie przebywania w schroniskach i innych obiektach noclegowych przestrzegać postanowień i regulaminów tych obiektów

m) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,

n) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

2. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać regulaminu wycieczki lub szczegółowego regulaminu opracowanego dla danej wycieczki/imprezy.

 

REGULAMIN  WYCIECZKI     

„Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób”.

I. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

 1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
 2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.
 3. Realizować zaplanowany program wycieczki.
 4. Punktualnie zgłaszać się na miejsca zbiórki.
 5. Nie oddalać się od grupy bez  zezwolenia opiekuna.
 6. Dbać o bezpieczeństwo własne i innych.
 7. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.
 8. Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
 9. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.
 10. W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
 11. Przestrzegać godzin ciszy nocnej.
 12. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.
 13. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających. 
 14. Informowania kierownika/opiekuna wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki

II. Uczestnik nieprzestrzegający regulaminu podlegać będzie karom ujętym w Statucie Szkoły.

III. Za naruszenie pkt. 13 regulaminu  rodzice będą zobowiązani do odebrania dziecka z wycieczki na własny koszt.

IV. Za szkody materialne i zdrowotne wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie.

V. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za wypadek do jakiego dochodzi, gdy ich dziecko nie przestrzega regulaminu wycieczki i regulaminu obiektów i miejsc w których przebywa.