Witamy!
na oficjalnej stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie
Serdecznie zapraszamy do jej
zwiedzania!

Nawigacja

Kalendarz

Aktualnie:

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach od 6:30 do 16.15

kontakt z nami:

Telefon do szkoły: (076)8-33-30-37 (należy prosić świetlicę)

Do wspólnych zajęć zapraszają:

mgr Iwona Kubiak – kierownik świetlicy

oraz nauczyciele – wychowawcy:

mgr Małgorzata Kutarbo

mgr Michał Skiba

mgr Magdalena Staszkowska

 

Ważne informacje o nas:

 • Świetlica w naszej szkole jest czynna w godzinach 6:30 – 16:15.
 • Warunkiem uczęszczania przez dziecko do świetlicy jest wypełnienie przez rodzica karty zgłoszeniowej (karta jest do pobrania w świetlicy szkolnej). Do świetlicy szkolnej zapisywane są dzieci rodziców pracujących.
 • Dziecko zapisane do świetlicy może przyjść samo, może być przyprowadzone przez rodziców o dowolnej godzinie, a odebrane osobiście nie później jak  do godziny 16:15 a nie 16:30.
 • Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice lub będzie samodzielnie wychodziło do domu, konieczne jest pisemne upoważnienie i zgoda rodziców.

Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach szkolnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do nauki i wypoczynku, rozwijanie zdolności i zainteresowań. Mamy ambicję bycia świetlicą przyjazną dziecku, w której spotyka się ono z atmosferą życzliwości i zainteresowania, współpracy i zrozumienia.

W czasie pobytu w świetlicy uczniowie znajdują czas na:

 • rozrywkę
 • odrabianie lekcji
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • uczestnictwo w zbiórkach gromady zuchowej,
 • zajęcia wynikające z planu pracy świetlicy /plastyczne, muzyczne, czytelnicze, umysłowe/.

Dzieci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Uczą się racjonalnie spędzać czas wolny. Nabierają przyzwyczajeń, które w przyszłości staną się ich nawykami, a także kształtują postawy moralne i dobry gust oraz wartościowe cechy charakteru. Przeważają tu takie formy pracy jak gra, zabawa, konkurs i inne angażujące całą osobowość i organizm dziecka.

Do tradycji naszej świetlicy należy organizacja imprez i uroczystości:

 • Pasowanie na wychowanka świetlicy
 • Andrzejki
 • Konkurs na „Najpiękniejszą kartę świąteczną”
 • Jasełka
 • Święto Babci i Dziadka
 • Turniej głogowskich świetlic

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA
W ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

1. Każdy wychowanek świetlicy przestrzega Regulaminu Świetlicy Szkolnej.
2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie, mówi imię i nazwisko
oraz klasę. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby
upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.
3. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą nauczycieli, wychowawców.
4. Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców.
5. W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice, musi być pisemne
upoważnienie. Wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka znajduje się w
w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
6. Podczas wyjść na boisko dzieci schodzą do szatni grupami, aby uniknąć tłoku.
7. Dzieci, które wychodzą na boisko schodzą z wychowawcą do szatni, wchodzą
grupami do pomieszczeń z ubraniami, biorą ubrania, przebierają się i wychodzą
razem z wychowawcą z szatni.
8. Przed obiadem dzieci ustawiają się w szeregu i pod opieką wychowawcy idą do stołówki.
9. Podczas obiadu dyżur pełnią wychowawcy świetlicy.
10. Po obiedzie dzieci sprzątają po sobie naczynia wracają do świetlicy.
11. Podczas zajęć na boisku dzieci:
– przestrzegają regulaminu korzystania z boiska szkolnego
– nie opuszczają terenu szkoły
– nie bawią się na schodach
12. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy do godziny 16.15, nauczyciel
postępuje zgodnie z Tokiem Postępowania Nauczyciela Świetlicy w sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane.

TOK POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA ŚWIETLICY W SYTUACJI, GDY DZIECKO NIE ZOSTAŁO ODEBRANE „O CZASIE”:
1. Powiadomienie rodziców lub innych opiekunów wskazanych w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
2. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z opiekunami nauczyciel informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji:
a) dyrektor szkoły jest zobowiązany w razie konieczności wyznaczyć innego nauczyciela, który może zaopiekować się uczniem
b) gdy dyrektor nie może wyznaczyć zastępstwa za nauczyciela w danej sytuacji może sam zastąpić nauczyciela.
3. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, której zadaniem będzie ustalenie pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia w/w dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela ze szkoły i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu pobytu opiekunów policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.
4. W sytuacji, gdy nauczyciel skontaktował się z rodzicami lub innym opiekunem wyznaczonym w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej:
a) nauczyciel informuje rodziców o fakcie nieodebrania ucznia ze świetlicy szkolnej z prośbą o jak najszybsze odebranie dziecka
b) gdy taka sytuacja wystąpi po raz pierwszy wzywa się rodzica na drugi dzień na rozmowę gdzie zostaje pouczony (fakt ten jest odnotowany w dzienniku nauczyciela)

STOŁÓWKA SZKOLNA

STOŁÓWKA SZKOLNA
Godziny wydawania obiadów:
Uczniowie klas I-III  — 12:00 – 12:25 lub 12:45- 13:30
Uczniowie klas IV-VI –  12:45- 12:45 lub 13:30 – 13:50

Wpłaty za obiady dokonywać
u intendenta szkoły do piątego dnia każdego miesiąca
Cena jednego obiadu dwudaniowego: 3,60 zł

Odwołanie obiadów osobiście lub telefonicznie do godziny 7.30
pod numerem 76 833 30 31 lub 76 833-30-37 (należy prosić p. intendentkę)

Laureaci konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka świąteczna” –grudzień 2010r

Laureatki Świetlicowego Konkursu Kolęd i Pastorałek – grudzień 2010r.

Dzień Babci i Dziadka – styczeń 2011r.

Laureaci konkursu plastycznego „Najpiękniejsza kartka świąteczna” –grudzień 2011r

Turniej Głogowskich świetlic w SP. nr 12 – 19.04.2011

Laureatka konkursu plastycznego „Ptaki naszych pól, łąk, lasów”- 14.12.2011r.

Dolnośląski Przegląd Twórczości Artystycznej ZUCH ART. – 18.04.2012 Kotla

3 Świetlicowa Gromada Zuchowa ”Leśne Ludki”- zdobyliśmy 1 miejsce za przedstawienie „Szewczyk Dratewka”