BOMBKA PEŁNA TRADYCJI POLSKIE I UKRAIŃSKIE TRADYCJE ŚWIĄTECZNE

BOMBKA PEŁNA TRADYCJI
POLSKIE I UKRAIŃSKIE TRADYCJE ŚWIĄTECZNE

 • 1 Organizator konkursu

Biblioteka Pedagogiczna – Powiatowego Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

 • 2 Cele konkursu:
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów,
  · pogłębianie umiejętności manualnych, twórczych, artystycznych,
  · rozwijanie zainteresowań związanych z dziedzictwem kulturowym,
  · popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach świątecznych w Polsce i na Ukrainie,
  · nawiązywanie przyjacielskich relacji pomiędzy dziećmi z Ukrainy i Polski,
  · możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców,
  · rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych.
 • 3 Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I –VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

 • 4 Prace konkursowe:
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie jednej ozdoby choinkowej ukazującej świąteczne tradycje swojego kraju.
 2. Praca może być wykonana dowolną techniką (malarstwo, kolaż, rysowanie pastelami suchymi lub olejnymi, wyklejanie z plasteliny, wyklejanka itp.) o średnicy do 15 cm.

Praca może być przestrzenna lub płaska.

 • 5 Przebieg konkursu:
 1. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych grupach wiekowych (I-III, IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe) oraz dopuszcza się możliwość
  przyznawania wyróżnień.
 2. Prace konkursowe oceni powołana komisja.
  Komisja oceniać będzie: zgodność z tematem, pomysłowość, pracochłonność, estetykę.

 PRACĘ NALEŻY DELIKATNIE PODPISAĆ NA ODWROCIE OŁÓWKIEM (imię i nazwisko, klasa) I  DOSTARCZYĆ DO SZKOLNEJ BIBLIOTEKI
W TERMINIE DO 9. 12. 2022 r.

 

 

 

                                                                                                                                       Nauczyciel biblioteki